Księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych: pełna księgowość – księgi handlowe
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji,
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej operacji magazynowych lub integracja z systemem klienta,
 • kontrola należności i zobowiązań,
 • bieżący monitoring oraz dokonywanie płatności,
 • przygotowanie faktur sprzedaży,
 • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • przekształcanie sprawozdań na inne standardy rachunkowości,
 • współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz z instytucjami kontrolnymi.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych: mała księgowość – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z aktualnymi przepisami, w tym: ewidencjonowanie dokumentów zakupu, ewidencjonowanie dokumentów sprzedaży oraz ewidencjonowanie dokumentów wewnętrznych (PK, DW),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • przygotowanie planu amortyzacji,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • prowadzenie rejestru przebiegu samochodów,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie przelewów z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych,
 • sporządzanie innych niż roczne, okresowych deklaracji i sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
 • odbiór dokumentów przez naszego kuriera,
 • roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych: ryczałt ewidencjonowany
 • Prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych, i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie dokumentacji pracowniczej oraz wszelkich ewidencji, które obowiązani są prowadzić podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego zatrudniający pracowników,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • sporządzanie deklaracji dla podatku VAT,
 • sporządzanie zeznania rocznego o wysokości uzyskanego przychodu,
 • udzielanie pomocy w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków, nałożonych na przedsiębiorców przez obowiązujące przepisy prawne.

Nasze motto

"Gwarantujemy efekt w postaci rzetelnie świadczonej usługi – nas nie trzeba kontrolować, to my dbamy o Ciebie i Twoje sprawy."