Szeroko rozumiana pomoc prawna w zakresie:

Prawo cywilne
 • Sporządzanie umów,
 • uczestnictwo radców prawnych Kancelarii w procesie negocjacji umów,
 • dochodzenie roszczeń wynikających z zawartych umów,
 • zastępstwo procesowe Klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
 • zastępstwo procesowe Klientów przed sądami polubownymi,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • zastępstwo Klientów w postępowaniu egzekucyjnym,
 • udzielanie ustnych porad prawnych i sporządzanie pisemnych opinii prawnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i orzecznictwo sądów.
Prawo handlowe
 • Sporządzanie umów i statutów spółek prawa handlowego, rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Sporządzanie wniosków oraz innej dokumentacji związanej z podejmowaniem i prowadzeniem działalności,
 • Obsługa i przygotowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami organów spółek, tj. zgromadzeń zarządów oraz rad nadzorczych.
 • reprezentacja przed Inspekcją Pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Prawo prawcy i ubezpieczeń społecznych
 • Reprezentacja w sporach z pracownikami,
 • zastępstwo procesowe Klientów w sporach na tle stosunku pracy,
 • sporządzanie regulaminów pracy i regulaminów wynagrodzeń oraz innych aktów wewnątrzzakładowego prawa pracy,
 • reprezentacja przed Inspekcją Pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Prawo zamówień publicznych
 • Przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji związanej z przystąpieniem Klienta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • doradztwo prawne na rzecz Klientów w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym na etapie odwoławczym.
Obrót nieruchomościami
 • Obsługa prawna Klientów w zakresie nabywania i zbywania prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych np. użytkowanie wieczyste,
 • sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących nieruchomości np. najem, dzierżawa,
 • doradztwo w zakresie hipotek,
 • reprezentacja Klientów przed sądem wieczysto-księgowym.
Postępowanie likwidacyjne oraz prawo upadłościowe i naprawcze
 • Doradztwo prawne na rzecz Klientów, których kontrahenci znajdują się w stanie upadłości,
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania upadłościowego i naprawczego,
 • przygotowanie opinii prawnych dotyczących postępowania upadłościowego i naprawczego,
 • likwidacja spółek prawa handlowego.

Nasze motto

"Gwarantujemy efekt w postaci rzetelnie świadczonej usługi – nas nie trzeba kontrolować, to my dbamy o Ciebie i Twoje sprawy."